1. Petronela Kambuaya,S.Pd.M.Pd
 2. Selestinus Paundanan, SE.
 3. Denny Mamusung
 4. A. Sara Kondjol, SE. MM ( bukan anggota ).
 5. Drs. Ec. John Lewerisa
 6. Petrus Nauw, SH
 7. Alex Kambu, SE
 8. Astrid A. Sampara, SE
 9. Yonas Howay, SE
 10. Auguste CR. Sagrim, ST
 11. Hariyaka
 12. Muhammad Rofik, SE